GDPR

 

V případě, že si přepravu objednáte prostřednictvím mobilní aplikace (ke stažení na www.adbgroup.cz)
zpracovává o Vás ADB cargo s.r.o. Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je do
mobilní aplikace zadáte a to maximálně v rozsahu: jméno a příjmení
zákazníka, jméno a příjmení cestujícího, nástupní místo a výstupní místo
(odkud a kam se pojede) a telefonní číslo.Zpracování těchto
osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění přepravy a komunikaci s Vámi
ohledně konkrétní přepravy – tyto osobní údaje jsou předávány
konkrétnímu řidiči vozidla taxi, který zákazníka přepraví na příslušné
místo a prostřednictvím SMS Vám  poskytujeme informace o
zpracování Vaší objednávky. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné
pro uskutečnění přepravy a přeprava by bez nich nemohla být uskutečněna. Současně
zpracováme Vaše shora uvedené osobní údaje za účelem určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků ADB cargo s.r.o., přičemž právním základem
pro toto zpracování jsou v tomto případě oprávněné zájmy ADB cargo s.r.o.,
kterými jsou zejména zájmy ADB cargo s.r.o. na vymožení plnění smluv s
obchodními partnery ADB cargo s.r.o., mimosoudní uplatňování nároků ADB cargo s.r.o.,
uplatňování oprávněných nároků či prokázání splnění povinností ADB cargo s.r.o.
mimosoudně i v případných soudních či správních řízeních vyvolaných na
základě vztahů vzniklých v souvislosti s plněním smluv s obchodními
partnery (zejména provozovateli taxislužby a firemními zákazníky, kteří
využívají poukázky na přepravu /dále také jen „firemní zákazníci/), v
souvislosti s přepravou, v souvislosti se zprostředkováním objednávky
přepravy, zajištěním přepravy pro firemní zákazníky či v souvislosti se
zpracováním osobních údajů apod.ADB cargo s.r.o. dále může Vaše osobní
údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, kdy právním základem
tohoto zpracování jsou oprávněné zájmy ADB cargo s.r.o., kterými je propagace
služeb poskytovaných ADB cargo s.r.o. Případnými příjemci Vašich osobních
údajů jsou v nezbytném rozsahu provozovatelé taxislužby a konkrétní
řidiči vozidel taxi, obchodní partneři ADB cargo s.r.o. (jako jsou poskytovatelé
telekomunikačních a obdobných služeb, firemní zákazníci), subjekty
provádějící pro ADB cargo s.r.o. správu a údržbu hardwarového a softwarového
vybavení, případně též konzultanti naší společnosti (např. právníci, daňoví
poradci apod.). Identifikační a kontaktní údaje konkrétního
provozovatele taxislužby, který provádí přepravu, zjistíte při nástupu
do vozidla taxi, v němž mají být tyto údaje uvedeny. Vaše osobní údaje,
které jsou poskytovány konkrétním řidičům taxi za účelem provedení
přepravy, se automaticky nejpozději po 24 hodinách od uskutečnění
přepravy vymazávají z aplikace, jejímž prostřednictvím jsou konkrétnímu
řidiči předány.Vaše osobní údaje bude mít ADB cargo s.r.o. uloženy po
dobu 10,5 let od uskutečnění objednávky přepravy (uvedená doba 10,5 let
vychází z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené
doby po jejím uplynutí). V případě, že bude v době uložení dle předchozí
věty zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v
souvislosti s objednávkou přepravy, přepravou, v souvislosti s plněním
smluv s obchodními partnery či v souvislosti se zpracováním osobních
údajů ze strany ADB cargo s.r.o., budou Vaše osobní údaje uloženy minimálně po
dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li
obecná doba uložení v délce 10,5 let dle předchozí věty později.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám šťastnou cestu s ADB cargo s.r.o. (ADB group)

 

Opakované platby:

Po zadání údajů vaší platební karty v aplikaci (platební brána The Pay) není potřeba při objednání dalších jízd zadávat údaje znovu. Platební brána si vaší kartu uloží a při dalších objednávkách vám bude automaticky stržena částka uvedená dle ceníku aktuálně objednané jízdy. Po realizaci zakázky (jízdy taxi) vám neprodleně na váš email odešleme účtenku za přepravu na částku zaplacenou z vaší platební karty.

Četl/a jsem a souhlasím.